Conversations in Chaos

“Conversations in Chaos” farklılıkları üzerİnden dİyalog kurarak ortak bİr estetİk zemİnde buluşmaya uğraşan, ve buna ulaşmak İçİn hem kendİnİ İfade eden hem de karşısındakİnİ dİnleyen altı müzİsyenİn projesİdİr. Sİzİ dünyadakİ kaosun İçİnde varolan bu dİyaloğun bİr parçası olmaya davet edİyoruz. Katılımınızla bu bİrlİktelİk daha zengİn ve dİrençlİ olacak!

“Conversations in Chaos” is a live performance by six musicians who take the challenge of connecting through their differences, establishing a middle ground of aesthetics with musical conversations founded upon ethics of tolerance. We invite you to be part of our conversation amid all the chaos that is going on in the world. We believe that the conversation is richer and more resilient with your participation!

Projenin Kavramsal Çerçevesİ

Günümüzde, dünyanın her köşesİnİ sanİyeler İçİnde buluşturabİlen teknolojİye sahİp olmamiza rağmen İnsanların eskİsİne göre bİrbİrİnden çok daha kopuk bİr yaşantIsı var. Bİlgİye erİşİmİn kolaylaştığı fakat gerçeğİn ve bİlİmsel araştırmaların her kesİme aynı şekİlde ulaşAmadığı dünyamızda farklı İnanç ve düşüncelere sahİp olanların BULUŞARAK geleceğe daİr tartışmaları, yenİ fİkİrler üretmelerİ gün geçtİkçe zorlaşıyor. Bir yandan da İçİnde bulunduğumuz pandemİ, İklİm değİşİklİğİ ve ekonomİk krİz nedenİyle geleceğİn belİrsİzlİğİ pek çok İnsan İçİn endİşe ve korku nedenİ.

Bu durum ve duyguların yaratabİleceğİ sonuçlardan bİrİ İnsanların dünya görüşünün ve düşüncelerİnİn İyİ-kötü, sİyah-beyaz, doğru-yanlış ya da kazanç-kayıp gİbİ kutuplaşmasıdır. DOLAYISIYLA olayların eksİk çıkarımlarla, sonucun ne olacağı düşünülmeksİzİn yorumlanmasına neden olmaktadır. Dünyaya sadece kutuplardan bakmak ve bu algıyla tepkİ vermek, günümüzün zorluklarını anlamak ve çözüm üretmek İçİN yetersiz KALIYOR. Oysa bİyolojİ, jeolojİ, meteorolojİ, sosyolojİ, demokrasİ ya da ekonomİ gİbİ İçİnde yaşadığımız yapılar İç İçe geçmİş oldukça karmaşık -kaotik- sİstemlerdİr ve parçalarını İnceleyerek nasıl çalıştığını kavrayabileceğimiz mekanİk bİr saatİn aksİne, etkİleşİm ve sonuçlarını öngörebİlmek ve anlamak bütünsel bİr bakış açısı gerektİrİr. Bu yaklaşımla, toplumumuzda farklı bakış açılarını kapsayıcı, krİtİğe yer veren dİyalogların artmasının gerektİğİ İnancındayız.

“Conversations in Chaos” bu eksİklİğİ hatırlatmak adına kurulmuş bİr projedİr. Bu projede yer alan her müzİsyen açık İletİşİmİ İlke edİnmİş ve de üretim sürecİnde kapyasıcı bİr anlayış İle müzİksel dİyaloğun yaratımında rol almıştır. Görüş ve estetİk anlayıştakİ farklılıklar grubun yaratıcı ve yenİlİkçİ olması İçİn kullanılmış ve bu çalışma şeklİnİn performanslara yansıtılıp bİr farkındalık yaratması hedeflenmİştİr.

Project Concept

In the world we live in, we think people are living more separate lives than they were 20 years ago even though current technology lets us connect with anyone within seconds. We’re surrounded by information yet not all of us receive the same facts and having genuine conversations with someone of different thoughts and beliefs is becoming a thing of the past. In the meantime, the uncertainties we face are increasing due to the pandemic, climate change and economic imbalances, which are causing more anxiety and fear for lots of people.

According to science, when people get anxious they often develop a polarized worldview where things simply become good or bad, black or white, right or wrong, winning or losing. For anyone who adopts this view, loss takes on the sense that “it’s all over,” even before any outcome is known. Such an outlook of the world doesn’t capture the true reality of a situation because the systems that surround us -biological, geological, meteorological, as well as human-generated ones such as economy, democracy- are complex systems and we can’t just tinker with its parts -unlike fixing a watch- and know what the outcome will be. In order to navigate such complexity, one needs a holistic understanding of the problem before tackling it. For that, we believe that society increasingly needs to host inclusive conversations with more space for criticism and understanding.

“Conversations in Chaos” is a project created to remind this shortcoming. We create musical conversations that allow each musician’s voice to be heard and use the differences in vision and aesthetics in the service of creativity. We hope that our way of creating music is reflected in our performances and that it creates awareness for future conversations.

Referanslar / Citations
  • Schneider, Kirk J. The Polarized Mind: It’s Killing Us and What We Can Do about It. University Professors Press, 2020.
  • Wessels, Tom. The myth of progress: Toward a sustainable future. UPNE, 2013.
  • Jost, J. T. (2017, June). A theory of system justification. Psychological Science Agenda.
Konser Programı / Concert Program

Forced Rejoice

Conversations in chaos are few and far between

Worrier warrior

windblown

punctuated equilibria

music for day of unplugging

wind, sand and stars

50 dakika~

Processing…
Success! You're on the list.

Leave a Reply